ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 (NCTIM2020) โดยมีกำหนดการส่งบทความดังนี้

14 พ.ย. 256210 ก.พ. 2563 ] : นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ
1-20 ก.พ. 2563 ] : บรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา และกำหนดให้ผู้ประเมินได้พิจารณาส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ
28 ก.พ. 2563 ] : ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
12 มี.ค. 2563 ] : จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (NCTIM2020) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม