Skip to Content

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM2021)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM2021) โดยมีกำหนดการส่งบทความดังนี้

15 พ.ย. 2563 – 31 ม.ค. 2564 ] : นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ
1-10 ก.พ. 2564 ] : บรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา และกำหนดให้ผู้ประเมินได้พิจารณาส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ
28 ก.พ. 2564 ] : ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
[ 4 มี.ค. 2564 ] : จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (NCTIM2021) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

READ MORE

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณากลุ่มนักศึกษาระดับ โท เอก อาจารย์ นักวิจัยทั่วไป

แบบสำรวจขนาดเสื้อสำหรับผู้นำเสนอระดับบัณฑิตศึกษา งานประชุมวิชาการ NCTIM2020

รับเสื้องานประชุมวิชาการ NCTIM2020 1 ตัว ต่อ 1 บทความ

 คลิกที่นี่  http://gg.gg/grzml

**หมายเหตุ สามารถรับเสื้อเพิ่มได้ ราคาตัวละ 250 บาท (ชำระที่หน้างาน)

 

                      ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณากลุ่มนักศึกษาระดับ โท เอก อาจารย์ นักวิจัยทั่วไป

Download [243.33 KB]

READ MORE

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM2020)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 (NCTIM2020) โดยมีกำหนดการส่งบทความดังนี้

14 พ.ย. 256210 ก.พ. 2563 ] : นักวิจัยส่งบทความผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าลงทะเบียนบทความ
1-20 ก.พ. 2563 ] : บรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ประเมินพิจารณา และกำหนดให้ผู้ประเมินได้พิจารณาส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ
28 ก.พ. 2563 ] : ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
12 มี.ค. 2563 ] : จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (NCTIM2020) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

READ MORE