Blog

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวักตรรม เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561

ติดต่อส่งบทความ

คุณจักรี ทำมาน

โทร 083-6778589

E-mail: leoit@rmu.ac.th