Blog

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับ 1

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย ส่งบทความทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/