Blog

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ด้วย ผู้ประสานงานวารสารคนเดิม (คุณจักรี ทำมาน) จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดังนั้นหากผู้วิจัย ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 043-721919