Blog

ปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ขอปิดรับบทความ ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม