Blog

เปิดรับสมัครบทความในวารสารใหม่ของคณะ

เรียน ผู้วิจัย ทุกท่าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (ISSN 2586-9957ซึ่งเป็นวารสารอีก 1 ฉบับของคณะที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 โดยเปิดรับจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 083-6778589 คุณจักรี ทำมาน

ลิ้งเว็บไซต์วารสารครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี​