Blog

ประกาศปิดรับสมัครบทความวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครบทความวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) เนื่องจากจำนวนบทความเต็มแล้ว