Blog

ปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ขอปิดรับบทความ ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม