Blog

ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว