Blog

เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการวารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย ส่งบทความทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/