เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการ วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

โทรศัพท์/โทรสาร : 043–020–227 มือถือ : 081-320-5207, 082-852-2565
อีเมล์ : project.journalr@gmail.com