หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

กองบรรณาธิการ วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

โทรศัพท์/โทรสาร : 043–020–227 มือถือ : 081-320-5207, 082-852-2565
อีเมล์ : project.journalr@gmail.com

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานวารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วย ผู้ประสานงานวารสารคนเดิม (คุณจักรี ทำมาน) จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นหากผู้วิจัย ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 043-721919

เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการ วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

โทรศัพท์/โทรสาร : 043020227 มือถือ : 0926755694
อีเมล์ : project.journalr@gmail.com, thanet.y@rmu.ac.th, nirarach.s@gmailcom

เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการ วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

โทรศัพท์/โทรสาร : 043020227 มือถือ : 0926755694
อีเมล์ : project.journalr@gmail.com, thanet.y@rmu.ac.th, nirarach.s@gmailcom