วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2561,
VOLUME 4 ISSUE 2 July – December 2018

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : ชฎาพร ภูกองชัย
Keywords : แบบฝึกทักษะคณตศาสตร์, อัตราส่วนและร้อยละ, มัธยมศึกษาปีท 2, โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ พลสยม, ธรัช อารีราษฎร์ และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย : สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, เพ็ญศร ปักกะสีนัง และ ดาเรศ วีระพันธ
Keywords : ฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐาน, มาตรฐานเกษตรปลอดภัย, ผักเบอร์ 8, การพัฒนาระบบ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมตู้อบแห้งด้วยเจลกักเก็บความร้อนแบบอัตโนมัติ
ผู้วิจัย : บุญธง วสุริย์, จุฑาศินี พรพุทธศรี และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ระบบควบคุม, การอบแห้ง, เจลกักเก็บความร้อน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน (Job Sheet) รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ผู้วิจัย : อรวรรณ แท่งทอง
Keywords : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ใบงาน, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทียบโอนรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ปริญญา ทองคำ
Keywords : ระบบสารสนเทศ, ฐานข้อมูล, รายวิชาเทียบโอน, หลักสูตรแบบเทียบโอน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์
ผู้วิจัย : ปิติพล พลพบู และ ธานิล ม่วงพูล
Keywords : การทำงานแบบไร้ดิสก์, ซอฟต์แวร์แม่ข่าย, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, การลดค่าใช้จ่าย
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์, กริช กองศรีมา, แสงเพ็ชร พระฉาย, สายสุนีย์ จับโจร และ อรัญ ซุยกระเดื่อง
Keywords : วิธีการเรียนรู้, เกมมิฟิเคชัน, ยุคดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยายนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ผู้วิจัย : มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ไมโคคอนโทรลเลอร์, แอพพลิเคชันบนมือถือ, การเชื่อมต่อ, ระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจำลอง TAM เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : จักรี ทำมาน และ มานิตย์ อาษานอก
Keywords : การยอมรับเทคโนโลยี, ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัย : อภิดา รุณวาทย์
Keywords : มัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
Keywords : ฉลากผลิตภัณฑ์, ฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ, ส่งเสริมการเพิ่มรายได้, เทคโนโลยีเสมือนจริง
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |