วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2560,
VOLUME 3 ISSUE 2 July – December 2017

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ผู้วิจัย : สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์ หลาบมาลา
Keywords : ห้องพัก, ระบบสารสนเทศ, อุทยานแห่งชาติ, การจอง
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : ปิยสุดา ตันเลิศ, กุ้งนาง อุเหล่า และ นภาพร พุทธวงศ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม, พืช
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้วิจัย : จิรายุ ธรวรินทร์, อาทิตยา ชัยกุล และ สุกุมา อ่วมเจริญ
Keywords : ขยะมูลฝอย, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การจัดการขยะมูลฝอยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, สื่อการสอน
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : สุวนันท์ บังคม, หทัยรัตน์ วรรณขาม และ พนิดา พานิชกุล
Keywords : ระบบนำทาง, แผนที่อาคาร, มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
ผู้วิจัย : จันทมณี สระทองหน และ จรินทร อุ่มไกร
Keywords : วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีโลกเสมือน, กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น
ผู้วิจัย : เกียรติศักดิ์ ลาประวัติ และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น, กระบวนการปฏิบัติ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning: BBL)
ผู้วิจัย : มานะ โสภา, พรพิมล ยอดดงบัง และ พัชรินทร์ พิสัยพันธุ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง, การสะกดคำไทย
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : นภาภรณ์ เคนท้าว, กัลยา กระโพธิ์, สุทธิพันธ์ วิชาเรือง และ กนิษฐา อินธิชิต
Keywords : ศรีสะเกษ, ภาษาท้องถิ่น, แอนดรอยด์, แอพพลิเคชัน
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ผู้วิจัย : จัตุรงค์ ไชยปัน, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
Keywords : การ์ตูน, แอนิเมชั่น, 3 มิติ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แก้ปัญหา
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : อภิณพร ภูจีระ และ ณัฐพงศ์ พลสยม
Keywords : แอพพลิเคชั่น, คำศัพท์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ตำนานพระธาตุขามแก่น
ผู้วิจัย : เบญจวรรณ จุปะมะตัง และ ธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : โมชันกราฟิก, ตำนานพระธาตุขามแก่น
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |