วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2562,
VOLUME 5 ISSUE 1 January – June 2019

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางบนสื่อออนไลน์
ผู้วิจัย : ปรัชญา นวนแก้ว, รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู
Keywords : ความพึงพอใจในการตัดสินใจ, การตัดสินใจเลือกสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัย : วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ปรัชญา นวนแก้ว, ณัฐวุฒิ พรหมเทียน, ณัชพล ปานงาม, และวันชัย เหมืองหม้อ
Keywords : การตัดสินใจท่องเที่ยว, ปัจจัยต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว, ทัศนคติต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : จิตรนันท์ ศรีเจริญ, ดวงจันทร์ สีหาราช และอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
Keywords : แอปพลิเคชัน, ท่องเที่ยว, เทคโนโลยีเสมือนจริง, เพชรบูรณ์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย
ผู้วิจัย : พศิน เหล่าแสงธรรม และ บุหงา ชัยสุวรรณ
Keywords : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน พฤติกรรมของผู้เล่นโปเกม่อน โก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย : สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ, วีรศักดิ์ ฟองเงิน และเนตรดาว โทธรัตน์
Keywords : นวัตวิถี, โอทอป, ภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การจัดการศึกษา 4.0
ผู้วิจัย : ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
Keywords : รูปแบบ, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ, การจัดการศึกษา 4.0
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันคำนวณยากลุ่มเสี่ยง
ผู้วิจัย : พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, ปณัชญา เชื้อวงษ์ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : แอปพลิเคชัน, ยากลุ่มเสี่ยง, โดบูทามีน, โดปามีน, นิคาดิปีน, ไนโตรกลีเซอรีน, นอร์อิพิเนฟริน
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมรถวีลแชร์อัตโนมัติด้วยสัญญาณสมอง และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : วิโรจน์ บัวงาม และธานิล ม่วงพูล
Keywords : การสื่อสารระหว่างสัญญาณสมองมนุษย์และคอมพิวเตอร์, แล็บวิว, รถวีลแชร์ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย : อัจฉรา สุมังเกษตร และ ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส
Keywords : สื่อมัลติมีเดีย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ข้าวฮาง, ข้าวงอกฮางก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้วิจัย : จักรกริช คำสม, อภิชาติ เหล็กดี และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : ระบบสารสนเทศ, การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : อรรถสิทธิ์ คำภูดี, ธรัช อารีราษฎร์ และอภิชาติ เหล็กดี
Keywords : ระบบจัดการเว็บไซต์, และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |