วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2560,
VOLUME 3 ISSUE 1 January – June 2017

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชันเสมือนจริง เรื่องระบบสุริยะ ด้วยเทคโนโลยีอัคเมนต์เตดเรียลริตี้
ผู้วิจัย : วรรณศิลป์ ภู่เด่นใส และ สุนันทา ศรีม่วง
Keywords : ระบบสุริยะ, เทคโนโลยีอัคเมนต์เตดเรียลริตี้, แอพพลิเคชัน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ
ผู้วิจัย : สมประสงค์ อินทรรักษ์ และ สุนันทา ศรีม่วง
Keywords : แอนดรอยด์, ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค, เครื่องใช้ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัย : ธนพร ศรีสุพล, ปราโมทย์ ตงฉิน และ กรกรต เจริญผล
Keywords : ระบบสารสนเทศ, โปรแกรมประยุกต์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ กรณีศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
ผู้วิจัย : วิภาพร เซ็นรัมย์ และ จิรวดี โยยรัมย์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แอนิเมชัน, วิชาวิทยาศาสตร์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้วิจัย : คุณากร สีหนู, ธัญญวรรษ บุษบา, ธานิล ม่วงพูล และ อวยไชย อินทรสมบัติ
Keywords : อาร์ดูโน, ระบบเตือนภัยรถจักรยานยนต์, โมดูล จีเอสเอ็ม 900, สวิตช์ปรอท
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : นภารัตน์ บุตรแดงน้อย และ สวียา สุรมณี
Keywords : เกม, ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล, มัธยมศึกษาปีที่ 2
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
ผู้วิจัย : สุรศักดิ์ แฝงเมือง, วีระพน ภานุรักษ์ และเดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
Keywords : สินเชื่อ, เว็บเซอร์วิส, การพัฒนาระบบ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้วิจัย : เหมือนฝัน พันลม, กฤษดา หินเธาว์ และ อุมาภรณ์ เหล็กดี
Keywords : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : จริยา รองทอง และ อภิชาติ เหล็กดี
Keywords : แอพพลิเคชั่น, เสริมการเรียนรู้, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่าย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : ปรียา เดชรักษา และ ทิพวิมล ชมภูคำ
Keywords : แอปพลิเคชัน, บัญชีรายรับ-รายจ่าย
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |