วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2561,
VOLUME 4 ISSUE 1 January – June 2018

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติ สำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : นพพล เชาวนกุล, ก้องภพ ลาลุน และ ชนาธิป บุตรบุญ
Keywords : ไฮโดรโปนิกส์, แอนดรอยด์, กรด-ด่าง, อุณหภูมิ, สารอาหาร
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ผลของการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันจากพี่สู่น้องด้วยภูมิสารสนเทศ
ผู้วิจัย : ชนะชัย อวนวัง, ภาสกร ธนศิระธรรม และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : ค่ายวิชาการ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การสร้างระบบแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : ไพศาล ดาแร่, ฟ้าอาทิตย์ ท่อนทองทิพย์ และ วสวัตติ์ แก้วมาก
Keywords : วินิจฉัยจุดบกพร่อง, คณิตศาสตร์, โพลยา, อำนาจจำแนก
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้วิจัย : วีระพน ภานุรักษ์ และ องอาจ มูลอัต
Keywords : ระบบประกันภัย, ที่อยู่อาศัยออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM
ผู้วิจัย : ปราโมทย์ ตงฉิน, วีระชัย คอนจอหอ และ อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด
Keywords : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, สินค้า
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า
ผู้วิจัย : วิยดา ยะไวทย์, ขวัญฤทัย สิริจินดา และ พณชัย บรรจงรอด
Keywords : ระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน, การจดจำใบหน้า, การประมวลผลภาพ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
ผู้วิจัย : เกวลี ผาใต้ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ
Keywords : มิติเสมือนจริง, แอปพลิเคชัน, ความพึงพอใจ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล
ผู้วิจัย : วรรณพร สารภักดิ์ และ พรทิพย์ ทวีวรรณกิจ
Keywords : ระบบติดตาม; แอปพลิเคชัน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์
ผู้วิจัย : ธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริลักษณ์ จันทพาหะ
Keywords : โมชันกราฟิก, คอนแทคเลนส์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชันคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี และ นิลาวรรณ ถินวาสนา
Keywords : แอพพลิเคชัน, คู่มือเตรียมสอบ, ระบบปฏิบัติการ, แอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |