Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้วิจัย : สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล และเอกพงษ์ ทองแท้
Keywords : Information System, Research, Faculty Information Technology
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง ฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ์ พลสยม และ สุพจน์ สุทาธรรม
Keywords : Media Development, Learning Media, Hardware, Augmented Reality Technology
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการปลูกมะนาว โดยใช้เทคนิคกระบวนการปฏิบัติ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์, ภูษิต บุญทองเถิง และประสพสุข ฤทธิเดช
Keywords : Development, Activities Packages, Learning, Lemon Planting, Process Technique
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเอ็มเลิร์นนิ่ง วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 ด้วยโปรแกรมประยุกต์ลักษณะฟอร์ม
ผู้วิจัย : วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ และ จรัญ เจิมแหล่
Keywords : Learning activities, Electronic Media, Mobile-Learning
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้วิจัย : อภิชาติ เหล็กดี
Keywords : Problem-Based Learning, Learning activity, Computer Technology and Communication
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม
ผู้วิจัย : สำราญ วานนท์, รัชชนันท์ หลาบมาลา และรจนา วานนท์
Keywords : System Development Methodology, Agile, Cremation Management System
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
ผู้วิจัย : ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ และ สุรสีห์ น้อยมหาไวย
Keywords : Location Awareness Application, User Classification, Phetchaburi Tourism
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้วิจัย : ปรัชญา นวนแก้ว และ วงษ์ปัญญา นวนแก้ว
Keywords : Decision Factors, Decision, Mobile Computing Technology
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์การเรียน และใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชาระบบฐานข้อมูล นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์, แสงเพ็ชร พระฉาย และ สายสุนีย์ จับโจร
Keywords : Database System, E-learning, Problem Based Learning (PBL)
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อเรียนรู้เสมือนจริงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา กรณีศึกษา : เว็บไซต์ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ดุลยเทพ ภัทรโกศล
Keywords : Media, Virtual Reality Media , Photos , 360-degree Panoramic Photos
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการสอบถามข้อมูลทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผู้วิจัย : บุญยฤทธิ์ ศรีปาน, อนันตกุล อินทรผดุง, เริงวุฒิ ชูเมือง และ วุฒิ สุขเจริญ
Keywords : The Communication via Internet, Medical Information, Behaviors of Consumers
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
ผู้วิจัย : นราธิป ทองปาน และ ธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์
Keywords : Automatic ,Watering Systems , Wireless Sensor Network
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ผู้วิจัย : ศรีวิไล นิราราช, วรปภา อารีราษฎร์ และ บดินทร์ แก้วบ้านดอน
Keywords : Information System, Internal Quality Assurance
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการตัดฟิล์มตามรูปแบบคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
ผู้วิจัย : สุขแสง คูกนก, วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์
Keywords : Technology Management, Two-dimension Film Cutting, Quality Grade, Genetic Algorithm
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย : วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์ และ พลวัฒน์ อัฐนาค
Keywords : Google Application, Training Packages, Technology Acceptance
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : ชิญนารถ ขยายวงศ์, สนิท ตีเมืองซ้าย และ ประวิทย์ สิมมาทัน
Keywords : Webquest, Critical Thinking, Learning Achievement, Satisfaction, Laws for People
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : ปิยสุดา ตันเลิศ,ไพศาล ดาแร่, ภูริวัฒน์ สุคนธวัฒน์ และ ศิริศักดิ์ พันธวงษ์
Keywords : CAI, Computer and Its Usage, Behaviorism Theory
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยใช้เรสพ์เบอรรี่ไพ
ผู้วิจัย : วรปภา อารีราษฎร์ อภิชาติ เหล็กดี และ ธเนศ ยืนสุข
Keywords : Skills Development, Control Programming, C Programming, Raspberry Pi
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย : สวียา สุรมณี และ อิสระ ขวาน้ำคำ
Keywords : Multimedia, Ethics in the World of Information
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : ลาวัณย์ ดุลยชาติ รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และ สุดารัตน์ สุขเจริญ
Keywords : e-Learning, Software
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |