Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณ์โรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัย : อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์, เพชร พยัพพฤกษ์, และ อิศเรศ เมืองงาม
Keywords : Risk Assessment, Incident, Patient, Hospital
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมวิชาการ สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์, เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นิรุติ ไล้รักษา และ บดินทร์ แก้วบ้านดอน
Keywords : Information System, Academic Conference, Acceptance Model
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง สวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : นิพล สังสุทธิ ฐิติชญา หมูสี และ ยุทธพงษ์ สีลาขวา
Keywords : Instructional Multimedia, Multimedia
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบเกมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อตั้งรับภัยพิบัติสึนามิด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
ผู้วิจัย : ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ พรรณี คอนจอหอ และ จันทร์จิรา สังข์ทอง
Keywords : Tsunami Preparedness Game to Support Learning
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการเรียนการสอน
ผู้วิจัย : แสงเพ็ชร พระฉาย และ กริช กองศรีมา
Keywords : Self-learning, Learning Management System, Information Technology
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง
ผู้วิจัย : นฤมล อินทิรักษ์ และ เจนจิรา โคตรสินธุ์
Keywords : 2D animation
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ์ พลสยม และ อนุชา จ่าสิงห์
Keywords : Online Alumni System
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง การสร้างผังงาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio 2010 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย : อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ และ ศรัณยวัฒน์ พลเรียงโพน
Keywords : Multimedia, Flowcharts, practice theory, Mathayomsuksa 5
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : สวียา สุรมณี และ รุ้งนภาพร ภูชาดา
Keywords : Application, Tablet, Elements of Information System
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้วิจัย : อภิชาติ เหล็กดี
Keywords : Learning Activity, Problem-Based Learning, Community Development, Computer Technology and Communication
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ศรีวิไล นิราราช, วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์ และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
Keywords : Educational Management Model of a Master Degree Program
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาครูในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ผู้วิจัย : สงวนศักดิ์ อาสาทำ, สมเจตน์ ภูศรี และอนุสรณ์ ถูสินแก่น
Keywords : Teacher Development, Electronic Books
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : เกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : ธนสาร รุจิรา, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ และ ณัฐชา เดชดำรง
Keywords : Promotive learning game, Blended Learning, Project-based Learning
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การประเมินความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้วิจัย : ชาลี ทองย้อย, วีระชัย คอนจอหอ และ อัญชนา พานิช
Keywords : Information system, Budget administration
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) ของหลักทรัพย์หมวดพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้วิจัย : นิรุติ ไล้รักษา,วิษณุ ภูมิพานิช และ เกษม นันทชัย
Keywords : Rate of Return CAPM, Risk, Asset, Invest
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |