เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข้อมูลทั่วไปของคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไปของคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย นายนิสสัย เวชชาชีวะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หรือ ICT สู่ชุมชน โดยดำเนินการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม