เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อาจารย์ ดร.ณพรรธนนท์  ทองปาน
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พลสยม

อาจารย์ ดร.ทิพวิมล ชมภูคำ

อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อาจารย์ ดร.ชนะชัย อวนวัง

อาจารย์ ดร.พัชรี ศรีพุทธา