เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อ.นราธิป-ทองปาน

อ.ดร.ณพรรธนนท์  ทองปาน
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

อ.ดร.ณัฐพงศ์ พลสยม

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

อาจารย์ ดร.ทิพวิมล ชมภูคำ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

นางสาวกาญจณา-ดงสงคราม

อ.ดร.กาญจนา ดงสงคราม