เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข้อมูลติดต่อบุคลากร

ข้อมูลติดต่อบุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : dr.tharach@rmu.ac.th
มือถือ : 090-3354488

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : apichat.le@rmu.ac.th
มือถือ : 085-05715001

อ.ธเนศ-ยืนสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ
อีเมล์ : thanet.y@rmu.ac.th
มือถือ : 081 060 0865

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์

ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์
ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : weerapon@rmu.ac.th
มือถือ : 088-5632966

อ.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อีเมล์ : keroiloveu@gmail.com
มือถือ : 088-5608366

อ.บัณฑิต สุวรรณโท

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ บัณฑิต สุวรรณโท

อีเมล์ :
มือถือ :

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ภาสกร ธนศิระธรรม

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อีเมล์ : phonprasert@hotmail.com
มือถือ : 081-2823745

อ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

อีเมล์ : nuankaew.w@gmail.com
มือถือ : 088 – 4197129

อ.ชเนตตี พิมพ์สวรรค์

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ชเนตตี  พิมพ์สวรรค์

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ วรวิทย์ สังฆทิพย์ 

อีเมล์ : worawith.n@gmail.com
มือถือ : 085-0055602

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อ.นราธิป-ทองปาน

ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์ ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน

ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
อีเมล์ : narathip.th@rmu.ac.th
มือถือ : 091-0619968

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์ วินัย โกหลำ

อีเมล์ :
มือถือ : 081-7492153

อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พลสยม

อีเมล์ :
มือถือ : 085-7416711

อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

อาจารย์ ทิพวิมล ชมภูคำ

อีเมล์ :
มือถือ :

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อ.ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

ประธานสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
คุณวุฒิ : ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

อีเมล์ :
มือถือ :คุณวุฒิ : ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

อ.ดร.อภิดา รุณวาทย์

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อาจารย์ ดร.อภิดา รุณวาทย์
คุณวุฒิ : ปรด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อาจารย์ ณัฐพงษ์  พระลับรักษา
คุณวุฒิ : ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

ผศ.พจน์ศิรินทร์   ลิมปินันทน์
คุณวุฒิ : วท.ม.  สื่อนฤมิต

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.นฤมล อินทิรักษ์

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อาจารย์นฤมล อินทิรักษ์
คุณวุฒิ : ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

อีเมล์ :
มือถือ :

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

ประธานสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ กีรติ ทองเนตร
คุณวุฒิ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

อีเมล์ : keerati.to@rmu.ac.th
มือถือ : 094-516-3626

อ.ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ธเนศ ยืนสุข
คุณวุฒิ : ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

อีเมล์ : thanet.y@rmu.ac.th
มือถือ : 081 060 0865

อ.วรรณพร สารภักดิ์

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ วรรณภร สารภักดิ์
คุณวุฒิ :

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.กฤษดา หินเธาว์

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.กฤษดา หินเธาว์ 
คุณวุฒิ :

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี  
คุณวุฒิ :

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.อุมาภรณ์ เหล็กดี

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ อุมาภรณ์ เหล็กดี  
คุณวุฒิ :

อีเมล์ :
มือถือ :

บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา

บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.วรปภา-อารีราษฏร์

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ 
คุณวุฒิ : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี), ปร.ด. ( คอมพิวเตอร์ศึกษา )

อีเมล์ :
มือถือ :

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : dr.tharach@rmu.ac.th
มือถือ : 090-3354488

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : apichat.la@rmu.ac.th
มือถือ : 085-05715001

อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
คุณวุฒิ :ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

อีเมล์ :
มือถือ :

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.ชนะชัย อวนวัง
คุณวุฒิ : ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา       

อีเมล์ : chanachai.eo@rmu.ac.th
มือถือ : 088-5615780

อาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร
คุณวุฒิ : ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา       

อีเมล์ :
มือถือ :

บุคลากรสายสนับสนุน

อ.ธเนศ-ยืนสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ธเนศ  ยืนสุข
คุณวุฒิ : ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)      

อีเมล์ : thanet.y@rmu.ac.th
มือถือ : 081 060 0865

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล/ประกัน)

นายธนกฤต  วิชัยวงษ์
คุณวุฒิ : ร.ม. รัฐศาสตร์(การบริหารและกฎหมาย)  

อีเมล์ :
มือถือ :

นางสาวสุภาพร-หาชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร  หาชัยภูมิ
คุณวุฒิ : ร.บ. นโยบายสาธารณะ

อีเมล์ :
มือถือ :

นางสาวศรีวิไล-นิราราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรีวิไล  นิราราช
คุณวุฒิ : วท.ม.  การจัดการเทคโนโลยี

อีเมล์ :
มือถือ :

นางสาวศิริพร-จำปาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร  จำปาศรี
คุณวุฒิ : ปว.ส. การบัญชี

อีเมล์ :
มือถือ :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นาย กิตติพงษ์ ไชยสิด
คุณวุฒิ : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : kittiphong.ch@rmu.ac.th
มือถือ : 082-1309923

สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน

นางสาวกาญจณา-ดงสงคราม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกาญจณา ดงสงคราม
คุณวุฒิ :

อีเมล์ :
มือถือ :

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอินทร์ธิอร  คำพิชิต
คุณวุฒิ :

อีเมล์ :
มือถือ :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์  เชื้อภักดี
คุณวุฒิ :

อีเมล์ :
มือถือ :