เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อ.ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

อ.ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา
ประธานสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

อ.ดร.อภิดา รุณวาทย์

อ.ดร.อภิดา รุณวาทย์

อ.ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

อ.ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

อ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

อ.นฤมล อินทิรักษ์

อาจารย์นฤมล สธนเสาวภาคย์