เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา
ประธานสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิดา รุณวาทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์

อาจารย์.ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

อาจารย์.ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

อาจารย์.ดร.กาญจนา ดงสงคราม

อาจารย์นฤมล สธนเสาวภาคย์