เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

อาจารย์ ดร.กฤษดา หินเธาว์
ประธานสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

อ.ธเนศ-ยืนสุข

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข

อ.กีรติ ทองเนตร

อาจารย์กีรติ ทองเนตร

อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อ.อุมาภรณ์ เหล็กดี

อาจารย์อุมาภรณ์ พลสยม

อ.วรรณพร สารภักดิ์

อาจารย์วรรณภร สารภักดิ์ (ลาศึกษาต่อ)