เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี

อาจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี
ประธานสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

อ.ธเนศ-ยืนสุข

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข

อ.กีรติ ทองเนตร

อาจารย์กีรติ ทองเนตร

อาจารย์ ดร.กฤษดา หินเธาว์

อ.อุมาภรณ์ เหล็กดี

อาจารย์อุมาภรณ์ พลสยม

อ.วรรณพร สารภักดิ์

อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์