เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

อาจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี
ประธานสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

อาจารย์ธเนศ ยืนสุข

อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์

อาจารย์กีรติ ทองเนตร

อาจารย์ ดร.กฤษดา หินเธาว์