เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นายธนกฤต วิชัยวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบุคคล/ประกัน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ, งานบริการการศึกษา)

นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

นางสาวศิริพร จำปาศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานพัสดุ)

นางสาวประภาพรรณ จอมคำสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางชนิดา พุทธิดิลก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิทธิศักดิ์ มณีรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนภธร เลไธสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเล็ก โสเก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเหมันต์ มงคลยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสถิตย์  ทันบาล
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
โทร. 093-918-8240