เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

นายธนกฤต วิชัยวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบุคคล/ประกัน)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุภาพร-หาชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ, งานบริการการศึกษา)

นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน)

นางสาวศิริพร-จำปาศรี

นางสาวศิริพร จำปาศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานพัสดุ)

นางสาวประภาพรรณ จอมคำสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิตติพงษ์ ไชยสิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางชนิดา พุทธิดิลก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภธร เลไธสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุชาติ สงหมื่นไวย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสถิตย์  ทันบาล
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
โทร. 093-918-8240