เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นายธเนศ ยืนสุข

อ.ธเนศ-ยืนสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนกฤต วิชัยวงษ์

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล/ประกัน)

นางสาวศรีวิไล นิราราช

นางสาวศรีวิไล-นิราราช

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัณฑิตศึกษา)

นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร-หาชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ, งานบริการการศึกษา)

นางสาวศิริพร จำปาศรี

นางสาวศิริพร-จำปาศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานพัสดุ)

นางสาวทิพยาพร ทักษี

นางสาวทิพยาพร-ทักษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

นายนิรุตต์ บุญคง

นายนิรุตต์-บุญคง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกาญจณา ดงสงคราม

นางสาวกาญจณา-ดงสงคราม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพลวัฒน์ อัฐนาค

นายพลวัฒน์-อัฐนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์