เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธเนศ ยืนสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อ.ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.กาญจนา ดงสงคราม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม