เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธเนศ ยืนสุข

อ.ธเนศ-ยืนสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

นายธนกฤต วิชัยวงษ์

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ