เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธเนศ-ยืนสุข

อ.ธเนศ ยืนสุข

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อ.นราธิป-ทองปาน

อ.ดร.ณพรรธนนท์ ทองปาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์

อ.ดร.วรวิทย์ สังฆทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกาญจณา-ดงสงคราม

อ.ดร.กาญจนา ดงสงคราม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรฒ