เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

ปณิธาน

พัฒนาคน ส่งเสริมการวิจัย นำวิชาการสู่สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรัชญา

พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพร้อมทำงานในทุกสถานการณ์ (Ready to Work)

เอกลักษณ์

องค์กรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบนฐานของมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยม : SMART IT

ความหมาย SMART IT
S (Service Mind) หมายถึง การมีจิตใจที่พร้อมใหบริการ
M (Master) หมายถึง การทำงานอย่างมืออาชีพ
A (Accountability/Tranparency) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และรับผิดชอบ
R (Relationship) หมายถึง การมีน้ำใจ เปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
T (Teamwork) หมายถึง การทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมทำงานในทุกสถานการณ์
2. พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพสู่ความมั่นคงทางสังคมและท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ