เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/แผนยุทธศาสตร์

ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/แผนยุทธศาสตร์

ปณิธาน

พัฒนาคน ส่งเสริมการวิจัย นำวิชาการสู่สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรัชญา

พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมทำงานในทุกสถานการณ์
2. พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพสู่ความมั่นคงทางสังคมและท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ