เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
ภาษาอังกฤษ :: Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

อักษรย่อปริญญา
ภาษาไทย :: วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น)
ภาษาอังกฤษ :: B.Sc. (Multimedia Technology and Animation)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร (ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 หน่วยกิต
2. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 52 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2549)
รายละเอียดดังภาคผนวก ข. โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
ก2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
ข1.วิชาแกนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 หน่วยกิต
ข2.วิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
ข.3 วิชาชีพเลือก
– หลักสูตรปกติ 9 หน่วยกิต
– หลักสูตรสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
ข.4วิชาชีพด้านฝึกประสบการณ์
– หลักสูตรปกติ 5 หน่วยกิต
– หลักสูตรสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต