เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Technology Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Technology Management)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การวิจัยในด้านการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ และประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ระดับที่ 4 ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

ประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ

ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว