เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ภาสกร ธนศิระธรรม

ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์

อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์

อ.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อ.บัณฑิต สุวรรณโท

อาจารย์บัณฑิต สุวรรณโท

อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อาจารย์มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

ผศ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

อ.ชเนตตี พิมพ์สวรรค์

อาจารย์ชเนตตี อินทรสิทธิ์

อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์

อาจารย์ ดร.วรวิทย์ สังฆทิพย์

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์วินัย โกหลำ