เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์

ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อาจารย์มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อาจารย์ภาสกร ธนศิระธรรม

อาจารย์บัณฑิต สุวรรณโท

อาจารย์ชเนตตี อินทรสิทธิ์

อาจารย์วินัย โกหลำ

อาจารย์อิสรา ชื่นตา

อาจารย์สมร เหล็กหล้า