เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์

อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์
ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

อ.บัณฑิต สุวรรณโท

อาจารย์บัณฑิต สุวรรณโท

อาจารย์ภาสกร ธนศิระธรรม

อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อาจารย์มณีรัตน์ ผลประเสริฐ

อ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

ผศ.วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

อ.ชเนตตี พิมพ์สวรรค์

อาจารย์ชเนตตี อินทรสิทธิ์

อ.วรวิทย์ สังฆทิพย์

อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์