เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 1 – 3 ภายใต้ แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 1 – 3 ภายใต้ แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 1 – 3 ภายใต้ แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยง สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
2) แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้ โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 3) แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (ReskiVUpskill)
ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
4) แผนงาน การพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้าง การมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต กำหนดการรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIS ภายใน เวลา 16.30 น. โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-WIL.pdf
2.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-EEC.pdf
3.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-Reskill_Upskill.pdf
4.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานปี-64-พัฒนาพื้นที่.pdf
Form_Full-proposal_Flagship64.docx
คู่มือการคำนวณงบประมาณ.pdf

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …