เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 38 ซึงคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในปีนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา 4.42 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

วันที่ 4 มีนาคม …