เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 5A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและอบรมในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในสาขาวิชามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนในการทำกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 207 คน ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563

สำนักศิลปะและวั …