เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่พลเมืองดิจิทัล

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่พลเมืองดิจิทัล

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่พลเมือง ดิจิทัล ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่พลเมืองดิจิทัล ”

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการเข้าสู่ พลเมืองดิจิทัล จัดทำระบบกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และเพื่อทดสอบสมรรถนะอาจารย์ในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล

 

ภาพ / ข่าว : ภาคิน บุญจิตรเกษม ,  ประมวล  ราชมูล
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …