เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายวารสาร งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้าง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายวารสาร งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้าง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายวารสาร งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้าง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จะจัดขั้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …