เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณี ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณี ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องแจ้งจากกรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณี ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

ในกรณีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเกิดจากการสัมผัสโรค หรือใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าว ไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค ที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากมีภาวะเสี่ยงหรือติดโรค ถูกแยกกัก กักันตัว หรือปฏิบัติตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด จนไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ให้ลูกจ้างรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และผู้บังคับบัญชาสั่งให้หยุดราชการของลูกจ้างผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจำนวนที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ หากพฤติการณ์ซึ่งเป้นเหตุแห่งการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการดังกล่าวเกิดจากการประมาทเลินเล่อหรือความผิดของลูกจ้างผู้นั้น ให้ถือว่าวันที่ลูกจ้างไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

ITRMU CHECK ALSO

ทำบุญ ตักบาตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสาร …