เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจ ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจ ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป ขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสำรวจ ในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทาง URL ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qxzpbk
ตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ITRMU CHECK ALSO

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อกำหนดออกตามม …