เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ การประกวด คลิป VDO โครงการกิจกรรม Smart Start idea By GSB Start up ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ การประกวด คลิป VDO โครงการกิจกรรม Smart Start idea By GSB Start up ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ตามที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) โครงการ GSB Innovation Club ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ ผลงาน และสามารถนำแนวคิดจากผลงานการประกวดไปใช้ได้จริงต่อไป จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด โดยธนาคารออมสินจะกำหนดโจทย์ 1 หัวข้อต่อเดือน สามารถส่งคลิปวีดีโอ ได้ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนตุลาคม 2563 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิป VDO โครงการกิจกรรม Smart Start idea By GSB Start up ประจำปี 2563 และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประกวดชิงเงินรางวัลจากธนาคารออมสิน (ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้)

ITRMU CHECK ALSO

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ชมรมพัฒนาบุคลิก …