เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ไอทีเอ็มทำความดีเข้าวัดฟังธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ไอทีเอ็มทำความดีเข้าวัดฟังธรรม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ไอทีเอ็ม ทำความดีเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดบ้านทุ่งนาเรา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและการทำงานเป็นทีม ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
(รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/itm.it.rmu/posts/1607659102592283)

ภาพ / ข่าว : ธเนศ ยืนสุข / นิรุตต์ บุญคง / สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …