วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2558,
VOLUME 1 ISSUE 1 January – June 2015

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : ยุทธพงษ์ สีลาขวา, ฐิติชญา หมูสี และ นิพล สังสุทธิ
Keywords : สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย, สื่อมัลติมีเดีย
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้วิจัย : สุกุมา อ่วมเจริญ, กัญจน์พร น้อยภาษี และ จรรยานี อ่อนนิ่ม
Keywords : การพัฒนาระบบ, การเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
ผู้วิจัย : ปราโมทย์ ตงฉิน, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร และ ไตรทศ มากมูล
Keywords : ระบบฐานข้อมูล, ระบบจัดเก็บ ยืม-คืน
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย : สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, รัชนี หนาแน่น และ สวรินทร์ นรินทร์
Keywords : ตารางเรียน, ตารางสอน
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : รัตนพร ไกยนุช และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนบนเครือข่าย, ทฤษฏีการเรียนรู้โรเบิร์ต กาเย่, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS6 เบื้องต้น
ผู้วิจัย : อรยา ม่วงมนตรี และ สวียา สุรมณี
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง, การสร้างสรรค์ชิ้นงานโปรแกรม Adobe Flash CS6
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : จุรีนาต เสโคตร และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์, บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : สุภาณี ศรีอุทธา และ สวียา สุรมณี
Keywords : แอพพลิเคชั่น, แท็บเล็ต, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, เกม
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : ธนวัฒน์พันธ์ชัย และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง
ผู้วิจัย : เจนจิรา โคตรสินธุ์ และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : 2D animation
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา
ผู้วิจัย : ชาญสิปป์ ศิลารัตน์ และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |