เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ทุน-วิจัย / ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีการจัดอบรมการใช้งานระบบ DRMS ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องประชุม 6 เวลา 09.00-12.00 น. ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ DRMS กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่ Email : research_rmu@hotmail.com รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …