เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน 9 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ผู้ประสานงานระดับคณะ สาขาวิชา และ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับด้านสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้จากสภาพจริง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา อันจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างงานสหกิจศึกษา

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / สุภาพร หาชัยภูมิ
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …