Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ในการนี้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์ จึงได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้า กับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในโอกาสที่ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 …