เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม)

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษา 2561) และภายในโครงการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกงานให้แก่นักศึกษาได้ทราบและนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

วันที่ 4 มีนาคม …