เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุมอาจารย์และบุคลากร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุติ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เดินทางมาพบอาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิการบดียังได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะฯ ได้ดำเนินการตามภาระกิจมาโดยดีตลอดและชื่นชม ทั้งนี้ตามนโยบายการบริหารจัดการของอธิการบดี มองว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นคณะที่ได้เปรียบในการดำเนินงานในยุคเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งจะต้องผลักดันให้เกิด “นวัตกรรม” สู่การศึกษาเรียนรู้ของประชาชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง หรือ CA: Chenge Agent โดยการนำ นวัตกรรมสู่การพัฒนาจัดการศึกษา “แบบองค์รวม” ให้กับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …