เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันใส่บาตรเนื่องในเทศการเข้าพรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญและเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาสืบไป

ภาพ / ข่าว : ธนกฤต วิชัยวงษ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …