เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2661 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโคงการดังกล่าวฯ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในระบบความคิดแบบผู้ประกอบการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ทั้งนี้ Tech Startup ถือเป็นนโยบายและแนวทางที่สำคัญของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน หรือการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล รวมทั้งแผนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA และการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อรองรับหลักสูตรมาตราฐานอุดมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสาร …