เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขการส่งผลงานในการประกวด
1. เกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 มีรูปทรงทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ ความเป็นสากล และความเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ให้มีความหมายในเชิงการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 การใช้สี รูปทรง และองค์ประกอบ ให้สื่อถึงความเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
1.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 ตราสัญลักษณ์ต้องมีสีน้ำเงินเป็นส่วนประกอบหลัก
1.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
2.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่จำกัดสาขาวิชา และชั้นปี
2.2 ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3. วิธีการส่งผลงานตราสัญลักษณ์เข้าประกวด
3.1 ส่งแบบตราสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A4 อยู่ในพื้นกระดาษสีขาวชนิดใดก็ได้ พร้อมคำอธิบายความหมาย แนวความคิดในการออกแบบโดยสรุป
3.2 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือการวาดด้วยฝีมือพร้อมลงสีให้เรียบร้อย

4. เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
การสื่อความหมาย แสดงอัตลักษณ์ความเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30
มีความคิดสร้างสรรค์ 20
มีความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ 20
มีความทันสมัย และเป็นสากล 10
รูปแบบมีความโดดเด่น 10
สามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 10
รวม 100

5. รางวัล
5.1 รางวัลผลงานยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.2 รางวัลผลงานดีเด่น 5 รางวัล เงินรางวัล 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.3 ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร

6. ส่งผลงาน
6.1 สามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
6.2 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 11 ธันวาคม 2561
6.2 ส่งผลงานประกวดได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 043-020227

ITRMU CHECK ALSO

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันพัฒนาบุคล …