เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 (NCTIM)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 (NCTIM)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 5 (NCTIM2019) ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมี ดร.อภิชาติ เหล็กดี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยต่อไป ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก Professor.Dr.Anthony R. Moon จาก University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาถก มาปฐกาพิเศษ เรื่อง “Developing Small & Micro Community Enterprises for Economic Development Through Digital Technology” และ ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยาย เรื่อง “แนวโน้มการปรับปรุงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปและในสภาวะที่นักเรียนลดลง” และ นายธวัชชัย โคตรวงษ์ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยาย เรื่อง “แนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลงานวิจัยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวนกว่า 479 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral) ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไปจำนวน 222 เรื่อง และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไป จำนวน 257 เรื่อง ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม ของทุกๆ ปี

ดูรูปภาพเพิ่่มเติมได้ที่นี่ : NCTIM2019
ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …